Regulamin sklepu

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „ wilaboba.pl ”. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Herbaciarnia Wilaboba Dominika Mazur z siedzibą w 02-972 Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 5 lokal 83, o numerze NIP: 9512485933 oraz Regon 383635180,

dalej zwanym „Sprzedającym”.

kontakt e-mail – wilaboba@gmail.com
– kontakt telefoniczny pod numerem:
+ 48 517 176 821

sposoby porozumiewania się z konsumentem: telefoniczny, e-mail, listowny

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych.

§6 Postanowienie Końcowe.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę. Sklep internetowy wilaboba.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu internetowego wilaboba.pl, lecz w szczególnych przypadkach zamówienia mogą być również składane przez telefon oraz e-mailem.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie wilaboba.pl są oryginalne, fabrycznie nowe oraz wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

3. Ceny produktów prezentowane na stronach sklepu wilaboba.pl zawierają 23% podatku VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

4. Widoczna przy każdym produkcie cena jest wiążąca dla stron transakcji przy składaniu zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

5. Zamówienie przechodzi do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od naszego personelu. W takim przypadku dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.

6. Warunek realizacji zamówienia stanowi podanie przez Klienta wymaganych danych (numeru telefonu oraz adresu e-mail), umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

7. Zamówienia zostaną zrealizowane tylko w przypadku dostępności towaru w magazynie lub u naszych dostawców. Gdy akurat brakuje części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Sklep wilaboba.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

9. Podany przy każdym towarze czas wysyłki upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach kontaktujemy się telefonicznie aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

10. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem, firm kurierskich. Koszt 20 zł

11. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu realizacji zamówienia w sklepie wilaboba.pl oraz czasu dostawy.

12. Klient ma możliwość różnych form płatności za zamówione towary:

– przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
przelewem bankowym na konto sklepu

13. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością należy przesłać na adres sklepu. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie kiedy nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. W przypadku gdy oryginalne opakowania ulegną zagubieniu lub zniszczeniu możliwy jest zwrot, jednak będziemy zmuszeni potrącić za brak oryginalnego opakowania. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

16. Zakupiony przez Klienta towar pozostaje własnością sklepu wilaboba.pl do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z serwisu.

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka, składa zamówienie telefonicznie bądź mailowo.

Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:

wilaboba@gmail.com

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: wilaboba@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:

Herbaciarnia Wilaboba Dominika Mazur
02-972 Warszawa,
ul. Franciszka Klimczaka 5 lokal 83

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko

adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

przedmiot reklamacji

przyczynę reklamacji

podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni  na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem wilaboba.pl

§6 Postanowienie Końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin na wilaboba.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:

– http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

– http://ezakupy.uokik.gov.pl/

– https://uokik.gov.pl/